Εταίροι

Τα παραδοτέα του GreenVETers δημιουργούνται από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία που αποτελείται από πέντε ποικίλους οργανισμούς από πέντε διαφορετικές χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ελλάδα και Κύπρο) στο πλαίσιο ενός έργου Erasmus+ KA2 για τη σχολική εκπαίδευση και την καινοτομία.

Το Foundation Knowledge Centre PRO WORK προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων με (σημαντική) αποστασιοποίηση από την αγορά εργασίας και/ή την κοινωνία γενικότερα, σε ειδικευμένους εργάτες και άλλους που χρειάζονται καθοδήγηση, κατάρτιση, και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και θεμάτων, εθνικών και παγκόσμιων. Το PRO WORK δραστηριοποιείται σε τομείς όπως τις ΤΠΕ, της προστατευόμενης απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης ταλέντων νεαρών ατόμων, της ανεργείας και του χάσματος γενεών.

Το Πολωνικό Γεωργικό Συμβουλευτικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο είναι μια ιδιωτική, μη κερδοσκοπικη εταιρεία, η οποία παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Πολωνικές αγροτικές επιχειρήσεις και σε ιδιώτες αγρότες για να είναι σε θέση να ξεκινήσουν επιτυχώς τις αγρο-επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να τις αναπτύξουν αποτελεσματικά και να τις επεκτείνουν μελλοντικά, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική τους βιωσιμότητα. Οι στόχοι μας είναι: η αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών στο ευρύ κοινό.

Το Web2Learn (W2L) είναι ένας επιχειρηματικός εταίρος ο οποίος προσφέρει υψηλής ποιότητας λύσεις και υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης, που απευθύνονται κυρίως στις σχολές ΕΕΚ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εταιρεία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και η ομάδα της αποτελείται από έξι άτομα υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της ανοικτής μάθησης και της κοινωνικής συνοχής.

 

Ο C.I.P. Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός. Ο CIP αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς στην Κύπρο στον τομέα της παγκόσμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, των STEM και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αποστολή του οργανισμού είναι η εφαρμογή διατομεακών, διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ως απάντηση σε θεμελιώδεις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και κενά πολιτικής, κυρίως με τη μεταφορά τεχνολογίας και τη λειτουργικότητα ερευνητικών ευρημάτων.

Το CEPROF είναι το ακρωνύμιο του Centros Escolares de Ensino Profissional. Ιδρύθηκε το 1991 με κύριο στόχο τη δημιουργία της Επαγγελματικής Σχολής του Εspinho (ESPE), που είναι μια από τις παλαιότερες, αναγνωρισμένες σχολές ΕΕΚ στην Πορτογαλία.
Το ESPE/CEPROF είναι εξουσιοδοτημένο να λειτουργεί ως σχολή ΕΕΚ (Άδεια λειτουργίας αρ. 27) και είναι διαπιστευμένο από το Πορτογαλικό Υπουργείο Παιδείας.
Το ESPE/CEPROF ενσωματώνει επίσης ένα “Κέντρο επαγγελματικής καθοδήγησης και παροχής συμβουλών” μέσω του Κέντρου Προσόντων. Αυτό το κέντρο δεν παρέχει μόνο εξατομικευμένη επαγγελματική καθοδήγηση και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικούς (συνήθως ψυχολόγους), αλλά και τεκμηρίωση και πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα άνω των 21 ετών. Κατά τη διαδικασία της τεκμηρίωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, παρέχεται καθοδήγηση στους εκπαιδευομένους για την προετοιμασία του επαγγελματικού τους πορτφόλιου, στο οποίο καλούνται να αποδείξουν τις δεξιότητές τους και ότι είναι πρόθυμοι να λάβουν επιπλεόν εκπαίδευση για να καλύψουν τυχόν κενά που έχουν.